Kaia Dahle Nyhus

Photo: 

Kaia Dahle Nyhus. (Foto Mario Habenbacher)